شرایط:
- این مرحله پیش ثبت نام بوده وبه نشانه ثبت نام تکمیلی وعقد قرارداد نمی باشد.
- در یک نمایشگاه موقت اولویت با افرادی است که زودتر پیش ثبت نام کرده و از طرف کارشناس ما مورد پذیرش قرار گیرد.

همه موارد فوق را میپذیرم.