شرایط:
- این مرحله پیش ثبت نام بوده وبه نشانه ثبت نام تکمیلی وعقد قرارداد نمی باشد.
- در یک نمایشگاه موقت اولویت با افرادی است که زودتر پیش ثبت نام کرده و از طرف کارشناس ما مورد پذیرش قرار گیرد.
- در ضمانت محصولات تا پایان نمایشگاه و تسویه حساب کاربر،یک عدد چک بانکی معتبر به اضافه سفته به دوبرابر مبلغ اجناس،از سمت کاربر نزد شرکت میماند.

همه موارد فوق را میپذیرم.

اطلاعات نمایشگاه